^Back To Top
  
  
  

ospravedlnenie dieťaťa

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

  • Rodič môže ospravedlniť neprítomnosť dieťaťa do 5 dní
  • Predškoláci majú ospravedlnenku uloženú v portfóliu v MŠ, kde rodič vpíše dôvody neprítomnosti ( vyžiadať u učiteľky)
  • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní , rodič predloží ,, Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa,, ( nájdete v dokumentoch na stiahnutie, na stránke školy)
  • Ak je dieťa neprítomné v MŠ z dôvodu choroby, je rodič povinný priniesť potvrdenie od lekára
  • Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole viac ako päť dní z iných dôvodov, napr. že trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň (§ 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z.). V takomto prípade zákonný zástupca nepredkladá potvrdenie od lekára.22) Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa podľa § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve. ( Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Vyhlásenie o bezpríznakovosti: nájdete v dokumentoch na stiahnutie  na stránke školy)
Copyright © 2022. ms Rights Reserved.