^Back To Top
  
  
  

Vzdelávací program

Východiskom pre vytvorenie tohto školského vzdelávacieho programu

(ŠKVP) bol Štátny vzdelávací program ISCED 0 predprimárne vzdelávanie, ktorý

vymedzuje všeobecné ciele materskej školy, kľúčové kompetencie vo

vyváženom rozvoji osobnosti dieťaťa a rámcový obsah vzdelávania v materskej

škole.

  Názov školského vzdelávacieho programu

Oco, mama, sestra brat poď sa s nami učiť, hrať

 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

    je vytvorené na základe SMART analýzy, SWOT analýzy , STEPE analýzy

Vízia školy:

  Aktivitou a priamym zážitkom rozvíjať u deti postoje, city, poznatky vo vzťahu k sebe, ľuďom a svetu – vychádzajúc z tvorivo humanistickej výchovy.

Poslanie školy:

   Prostredníctvom hry a priameho zážitku v sociálnom kontakte s rovesníkmi a v spolupráci s rodinou i blízkym okolím pripraviť dieťa na bezproblémový vstup do školy a riešeniu reálnych problémov v rôznych societach.

 

V našej materskej škole sme si stanovili tieto ciele:

 -  V školskom roku 2017/2018 kooperovať s rodinou a inštitúciami v našej obci pri vytvorení  a uplatňovaní environmentálneho projektu 

-   V školskom roku  2018/ 2019 kooperovať s rodinou a inštitúciami v našej obci pri vytvorení a realizovaní  projektu zameraného na tradovanie miestnych a regionálnych tradícií

-   V školskom roku 2019/ 2020 kooperovať s rodinou a inštitúciami v našej obci pri vytvorení a realizovaní projektu zameraného na zdravý životný štýl

-    V školskom roku  2020/2O21 kooperovať  s rodinou, Základnou školou a inštitúciami v našej obci pri vytvorení a realizovaní projektu zameraného na vytvorenie spolupráce s inou materskou školou, inštitúciami s využitím predchádzajúcich projektov k spolupráci.

 

-  Od 1.9 2017 realizovať VVČ tak, aby sa u deti rozvíjali základné kompetencie edukačnými aktivitami zdôrazňujúce aktivitu dieťaťa s minimom frontálnej formy učenia sa a maximom zážitkového učenia, s využitím poznatkov v rodinnom prostredí, transformovaním poznatkov zo školy do rodinného prostredia a povýšiť už jestvujúcu spoluprácu na vyššiu formu: KOOPERÁCIU

-  Od 1. 9. 2017  realizovať v spolupráci CVČ Námestovo

-  Od  1.9. 2017 spolupracovať s CPPPaP ABC v Námestove na príprave rôznych prednášok a aktív pre rodičov a detí, poradenstva pre rodičov, učiteľov a využívanie ponúknutých programov.

 

  Vlastné zameranie školy

   Naša škola bola  do šk. roka 2O16/2017 zameraná na spoluprácu s rodinou. V školskom vzdelávacom programe  , ktorý je  v platnosti od šk.r. 2018/2019 sme povýšili  spoluprácu na vyššiu formu  PARTNERSTVO.

ŠVP kladie dôraz na zavádzanie projektov, ktoré vychádzajú z cieľov školy a zavádzanie projektov, ktoré sú tvorené na báze partnerstva školy a rodiny ako vyššej formy spolupráce vychádzajúc z potrieb rodiny a školy a aj  na báze kultúrneho odkazu národa, zdravého životného štýlu ochrany životného prostredia.

  Spoločným cieľom je rozvoj celostnej, jedinečnej a zodpovednej osobnosti dieťaťa.

  Na základe toho sme do školského vzdelávacieho programu zapracovali aj ciele na rozvoj osobnosti dieťaťa:

KOGNITIVIZÁCIA dieťaťa – rozvíjanie poznávacích schopností

-  EMOCIONALIZÁCIA dieťaťa – rozvíjanie citovej zrelosti osobnosti

-  MOTIVÁCIA dieťaťa – rozvíjanie záujmov, chcenia osobnosti dieťaťa, jej aktivity s inými členmi  komunity

-  AXIOLOGIZÁCIA dieťaťa – rozvíjanie hodnotovej orientácie osobnosti

-  KREATIVIZÁCIA dieťaťa – rozvíjanie tvorivosti osobnosti

 

  Učebné osnovy

SEPTEMBER -  Malý škôlkar

 1. Moja škôlka ( režim dňa)
 2. Domček, domček kto v tebe býva? ( rodina a zoznamovanie)
 3. Bezpečne v škole i v okolí (Môj detský svet – hračky a predmety)
 4. Všetci sme kamaráti ( sociálne vzťahy a pravidlá)

OKTÓBER -  Jeseň pani bohatá

 1. Keď kraľuje pani jeseň( ročné obdobie a farby)
 2. V dedkovej záhrade ( ovocie)
 3. V babkinej záhrade ( zelenina)
 4. Jesenné tradície ( pečenie koláča, šarkaniáda, tradičné remeslo)
 5. Čarovný chodníček (stromy, les, krík, ihličnaté a listnaté stromy)

NOVEMBER – Jesenné prekvapenie

 1. Poklady prírody ( živá a neživá príroda)
 2. Moje telo
 3. Chcem byť zdravý ( choroba, zmysli, zúbky)
 4. Postieľky na zimu (lesné zvieratá)

DECEMBER - Biely svet

 1. Čakanie na Mikuláša
 2. Voňavé medovníky
 3. Čaro Vianoc

JANUÁR – Ako letí čas

 1. Zimné čary
 2. Včera, dnes a zajtra
 3. Sedem bratov a dvanásť kamarátov
 4. Čo ruky objavujú

FEBRUÁR – Na ceste za dobrodružstvom

 1. 2-3-4 kolesá
 2. Čím budem
 3. Fašiangy, Turíce

MAREC –Poďme deti, slnko svieti

 1. Povedz mi to, knižočka
 2. Z rozprávky do rozprávky
 3. Jar už klope na okienko
 4. Zvieratká sa zobúdzajú

APRÍL – Máme sa tu dobre

 1. Vtáčiky k nám prilietajú
 2. Maľované vajíčko
 3. Naša Zem je guľatá
 4. Príroda okolo nás
 5. Vo vodičke tam to žije

MÁJ – Májové rána

 1. Moja zlatá mamina
 2. Natrhajme kytičku
 3. Čo to lieta, čo to bzučí
 4. Slovensko moja vlasť

JÚN – Detské radovánky

 1. Sme rovnakí a predsa iní
 2. Čo dokážem
 3. Poďme spolu do Zoo
 4. Týždeň plný zábavy
 5. Dovidenia škôlka
Copyright © 2024. ms Rights Reserved.